Egal

Mi smo Egal – Jednaki. Svi. Svuda.

 

 

Ideja svakog člana/ice Egal porodice je ista – da stvaranjem društveno političke klime dugoročno utičemo na sistemske promene politika i mehanizama zaštite ljudskih prava i apsolutnog prepoznavanja i priznavanja svih prava i potreba trans* i LGBI osoba u Srbiji. Naša zajednička stremljenja i doslednost čine našu misiju jačom i izvesnijom.

 

Dugi niz godina postojimo i predano radimo na terenu u stalnom, direktnom kontaktu sa trans* i LGBI osobama. Naš rad se ogleda u stalnom osluškivanju i prepoznavanju potreba svih pripadnika/ca zajednice, i dajemo sve od sebe da zajedničkim snagama prevaziđemo izazove sa kojima se zajednica svakodnevno susreće pružanjem potrebne pomoći i podrške.

 

Naša vizija je da postanemo vodeća organizacija u borbi protiv diskriminacije, stigmatizacije i kršenja ljudskih prava trans* i LGBI osoba - priznata javno, institucionalno, regionalno i internacionalno.

 

Cilj nam je da uspostavljmo jaku multisektorsku saradnju među interesnim stranama (OCD, privatnog i vladinog sektora i međunarodne zajednice) na nacionalnom i lokalnom nivou, koja će kroz podizanje svesti i uključivanja opšte javnosti dovesti do sistemske promene i na taj način uticati na poboljšanje kvaliteta života trans* i LGBI osoba u Srbiji.

 

Rad Egala je prvenstveno usmeren na trans* osobe koje su izložene višestrukoj diskriminaciji, posebno ako su i pripadnici/e drugih osetljivih grupa (Romi, mladi, osobe sa invaliditetom, stari, PLHIV, beskućnici/ce, nezaposleni/e). Pripadnici/e ove zajednice su diskriminisani od strane društva, javnih institucija i same LGBI zajednice. Transfobija, netrpeljivost, govor mržnje u javnom i medijskom diskursu i na internetu usmereni prema trans* osobama su deo njihovog svakodnevnog života. Trans* osobama su uskraćena osnovna ljudska prava – pravo na kretanje, obrazovanje, zapošljavanje, napredovanje u karijeri, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, dostojavnstvo i slobodni razvoj ličnosti. Policijska i socijalna zaštita, vojska, politika, sudstvo, dostupnost informacija su, takođe, oblasti u kojima su trans* osobe isključene i diskriminisane. Organizacija Egal, kroz svoje aktivnosti i saradnju sa svim domaćim i međunarodnim interesnim grupama, nudi preporuke za rešenja ovih problema, što će doprineti osnaživanju pripadnika/ca trans* zajednice i pomoći pri daljem zagovaranju i zastupanju.

 

Iako je rad Egala je usmeren ka trans* (i LGBI) zajednici, shodno imenu organizacije i uverenjima na kojima počiva, Egal je okrenut svim građanima/kama bez obzira na njihova lična svojstva, tako da će rad na poboljšanju LGBTI prava pozitivno uticati i na sveukupno stanje ljudskih prava u Srbiji.

 

Verujemo da ćemo uključivanjem što više različitih glasova građana/ki u aktivnu promociju i zaštitu ljudskih prava svih manjina i marginalizovanih grupa i individua, uspeti da utičemo na poboljšanje kvaliteta života JEDNAKO SVIH građana/ki, SVUDA.